Prof. Achir Yani Syuhaimie Hamid, M. N., D. N. Sc.